Posts Tagged “xử lý nước thải y tế”

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

Nước thải y tế là nước thải phát sinh từ các cơ sở y tế, bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở nghiên cứu, đào tạo y, dược; cơ sở sản xuất thuốc. Trong nước thải y tế, ngoài những yếu tố ô nhiễm thông thường…

Go Top